Nádraží Praha-Vršovice

Založeno počátkem 80. let 19. století. V letech 2002–2008 proběhla rekonstrukce neoklasicistní nádražní budovy z roku 1899. V rámci modernizace stanice byl nedávno zprovozněn místními obyvateli dlouho očekávaný podchod propojující Vršovice s Nuslemi. Nedaleko nádraží směrem k vrchu Bohdalec se rozprostírají dělnické kolonie Sedmidomky a Na Slatinách.

PETR STIBRAL (*1977, Praha) studoval v letech 1997–2004 na pražské Akademii výtvarných umění (ateliér sochařství, J. Zeithamml; ateliér grafiky, V. Kokolia). Od roku 2004 proběhla řada jeho samostatných výstav, z posledních let uveďme např. Doma, Topičův salon, Praha, 2019; z účastí na společných výstavách např. M3 / Umění v prostoru, Praha, 2017; Alej světců, GASK, Kutná Hora, od 2018; Jak lesy myslí, OGV, Jihlava, 2018; Divoce, NoD, Praha, 2020; RAW (společně s J. Lipavským a M. Lipavským), Východočeská galerie v Pardubicích, 2022. Je autorem mnoha site-specific instalací a intervencí do městského i krajinného prostoru, např. Prostor v okenním rámu, Praha, 2011; Pod železničním mostem, Praha, 2014; Vzpomínka na táboření, Šumava, 2017; Soukromý prostor v pražské autobusové lince 136, 2018; Pomník Karlu Balcarovi, Praha, 2020. Od roku 2014 vyučuje sochařství a kresbu na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a SUPŠ v Praze.

Petr Stibral
Pomník zahrádkářské kolonii Na Slatinách

Petra Stibrala zajímají možnosti sochařských intervencí do specifických městských i přírodních prostorů. Může jít o vizuální metafory poetického charakteru, v posledních letech se ale zaměřuje spíše na témata se silným sociálním obsahem. Pro současnou instalaci zvolil park mezi nádražím Praha-Vršovice a blízkou tramvajovou zastávkou. Vytvořil archetyp jednoduché dřevěné boudy se siluetou vzrostlého stromu, jako pomník mizejícímu fenoménu zahrádkářských osad. Ty existují v Praze od konce 19. století a nepochybně zvyšují pestrost městského organismu. Nedaleko vršovického nádraží směrem k vrchu Bohdalec se nacházejí bývalé chudinské osady Sedmidomky a Slatiny, dnes funkční jako zahrádkářské kolonie, místa bezdomovců, ale i domovy potomků původních obyvatel z 20. a 30. let minulého století. Obě lokality mají unikátní historicko-ekologickou hodnotu. V nedávné době bylo rozhodnuto o modernizaci oblasti Slatin, a vyvstalo tak riziko trvalé ztráty další zelené plochy v celku velkoměsta. I když lze takové „divoké“ plochy pojmout v rámci modernizace invenčně, většinou nenávratně mizí v důsledku developerské touhy maximalizovat počty administrativních budov i množství tzv. rezidentů. Petr Stibral se pomníkem vyjadřuje i obecně k pojetí koncepce velkoměstského prostoru – nepodporuje jeho vidění jako zdroje ke genezi zisku, ale ctí právo na město toho, kdo v něm žije.

foto: Jan Rasch

Petr Zewlakk Vrabec
Slatiny

Během covidové pandemie od března 2020 se Petr Zewlakk Vrabec věnoval osobnímu projektu „Periferie Prahy“, čili průzkumu okraje metropole. Město se najednou proměnilo: zmizel turistický průmysl, s omezením mobility a obchodu si Praha oddechla a někteří občané také. Nařízená sociální izolace mu omezila profesi dokumentaristy protestních hnutí, ale mohl se zase věnovat městské a příměstské krajině. Mířil na místa, kam zamíříme je zřídka, do terénu, kde se město střetává s neměstem. Během pěších cest zachytil onu odvrácenou, režnou, někdy smutnou a bezprizorní tvář metropole. Jednou z těch polozapomenutých lokací jsou právě bývalé nouzové kolonie Slatiny a Bohdalec. Zewlakk (narozen 1984) je fotograf samouk. Spolupracuje například s Unijazzem, magazínem UNI, A2larm.cz, Romea.cz, organizacemi Greenpeace, Limity jsme my, Arnika, Jako doma a dalšími. Fotografuje pro časopis Romano voďi. Zaznamenal příběh autonomního sociálního centra Klinika a skupiny Terne Čhave. V hlavní kategorii Aktualita byl nominován na Czech Press Photo. Je stálým fotografem festivalů Boskovice a Vlčkovice. Jeho fotografie byly publikovány v mnoha časopisech a novinách u nás i v zahraničí. Člen fotografické skupiny @akana.photo

Alena Dvořáková a Viktor Fischer / Nouzová kolonie Na Slatinách

V letech 1994 – 1995 během studia FAMU realizovala Alena Dvořáková fotografický projekt Nouzová kolonie Na Slatinách, ve kterém se zaměřila na proměnu krajiny a architektury oblasti, postupně ustupující rozrůstající se metropoli. Zaznamenala zde všední život původních obyvatel a jejich vztah k místu. Historické fotografie poskytli místní rodáci. Součástí souboru jsou také fotografie Viktora Fischera z let 1991-1992.

CV: Dokumentární fotografové Alena Dvořáková a Viktor Fischer se zabývají humanitárními tématy, působí jako kurátoři a získali za svoji tvorbu řadu ocenění. Alena Dvořáková pracovala v léčebně dlouhodobě nemocných a v sanatoriu pro děti s kombinovaným postižením v Praze. V roce 2000 absolvovala katedru fotografie FAMU. V roce 1992 společně s Viktorem Fischerem založili Fotoateliér AFIS. Ve své tvorbě se věnuje dokumentu, portrétní fotografii a studiové tvorbě a pracuje jako kurátorka fotografických výstav, členka Asociace profesionálních fotografů ČR, Syndikátu novinářů ČR a Ochranné organizace autorské. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v roce 1985 pracoval Viktor Fischer jako stavební mistr. Se základy fotografie se seznámil v průběhu základní vojenské služby. Navštěvoval Pražskou fotografickou školu (1987-1990), v roce 1989 studoval Institut tvůrčí fotografie, v roce 1997 absolvoval katedru fotografie FAMU.

Pocta chudé architektuře

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v roce 2022 v novém konceptu plánu územního rozvoje uvádí celkem 940 hektarů tzv. “transformačních území”. Z hlediska předpokládané míry změn Metropolitní plán městská a krajinná území člení do tří kategorií:
a) stabilizovaná: s předpokladem zachování dosavadního charakteru, popřípadě s možností dílčího doplňování a dílčích změn při zachování charakteru.
b) transformační: s předpokladem rozsáhlejšího doplnění, popřípadě změny dosavadního charakteru.
c) rozvojová: s předpokladem zásadní změny charakteru založením nové urbánní nebo krajinné struktury.
(www.praha.eu)

S navrhovanou průměrnou hustotou 25 až 30 000 obyvatel na čtvereční kilometr by taková „rozsáhleji doplněná“ podoba transformačního území mohla představovat třeba výstavbu nové městské části pro 100 000 občanů. V posledních letech také v Praze vyrostlo a stále vyrůstá mnoho podob velkých developerských projektů s bytovou zástavbou: Smíchov City, Rohan City, Žižkov City (Sekyra Group), Nová Waltrovka, Nuselský pivovar, Masaryčka (Penta), Palmovka a Bubny-Zátory (PDS). Jak mohou další “transformační plochy” po svém dokončení vypadat a nabízejí se nějaké varianty?

Stávající verze Metropolitního plánu z celkového území Prahy vyčleňuje 19 „rozvojových ploch“. Většinu architekti a urbanisté označují jako “brownfields” – pojem charakterizující zanedbané, průmyslově degradované, často znečištěné území v důsledku průmyslové činnosti (bývalé sklady, zrušené továrny, nákladová nádraží, terén jejichž ekonomický potenciál se změnil). V několika brownfields, kupříkladu na Rohanském ostrově, Žižkovském nákladovém nádraží, Smíchovském vlakovém seřadišti, Masarykově nádraží, kolem Michelské plynárny byly stavební práce v poslední době již zahájeny. V současnosti se chystá bloková zástavba například na bývalém nákladovém nádraží Bubny (Praha 7), nebo v oblasti tzv. Trojmezí, tedy na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15 – včetně “transformační plochy” Bohdalec-Slatiny.

Velké rozvojové území (VRÚ) Bohdalec – Slatiny (brownfield Strašnice) je jedno z nejrozsáhlejších rozvojových území katastru hlavního města Prahy: rozkládá se na dvou čtverečních kilometrech plochy (197 hektarů) a zasahuje do městských částí Vršovic, Michle, Strašnic a Záběhlic. Ze tří stran Slatiny svírají železniční tratě, Odstavné nádraží Michle a Michelská plynárna, z východní strany stavba Jižní spojky Městského okruhu. Dělnická kolonie Slatiny vyrostla před stoletím spontánně na zelených a zemědělských pozemcích kolem Slatinského potoka s mokřadním biotopem. Kolonie Pod Bohdalcem, navazující na několik ulic legálního sociálního bydlení Sedmidomky již z větší části zmizela v 70.letech. V roce 1999 byla na celou lokalitu uvalena stavební uzávěra, která majitelům pozemků v kolonii brání o svůj majetek pečovat. Infrastruktura je v současnosti označována jako “zanedbaná”, veřejná zeleň jako “neupravená”, ale stále jde o relativně klidnou zónu mezi betonem okolních dopravních komunikací.

 

Slatiny od 50. let minulého století spadají do kategorie “neudržovaných” a nechtěných lokalit. Přestože tam lidé žijí ve vesnických poměrech už sto let, urbanisté a investoři je označili jako industriální “brownfield”. V návrhu Metropolitního plánu z roku 2014 byla podobná území označena jako „městská džungle“. Mohou mít sice „dílčí přírodovědecké hodnoty“, ale jejich zařazení do budoucího městského plánování „je nežádoucí“. Z perspektivy úředníků, podnikatelů a plánovačů představují hlavně „nevyužitý potenciál”, kde nyní převládá “chaos, nepořádek a nebezpečí“. V aktuální verzi MP (2022) jsou Slatiny označeny jako „heterogenní struktura“, tedy „urbánní struktura kombinující více typů zástavby a různého využití zpravidla v oddělených budovách vedle sebe (horizontálně). Jde o strukturu různých přechodových území mezi středem a okrajem města s různorodým výškovým uspořádáním.“ Celé rozvojové území (VRÚ) Bohdalec – Slatiny spadá pod kategorii „zastavitelná obytná lokalita“, což je „smíšené obytné město, které zahrnuje bydlení, veřejnou vybavenost, veškeré služby zahrnující pracovní příležitosti, a jejich kombinaci.“ (https://plan.praha.eu)

Je bývalá nouzová kolonie Slatiny včetně okolí skutečně jen ošklivý, nebezpečný a zapomenutý kout bývalé pražské periferie? Je to svědectví o zanedbané, snad romantické minulosti Prahy, ukázka chudých a nespravedlivých poměrů předválečné republiky a špatné sociální politiky tehdejších úřadů? Nemohla by sloužit jako inspirace, příklad měst věku post-antropocénu? Možná, že takový „zanedbaný“, „heterotopní“, nebo „vágní“ terén nám může posloužit jako ukázka toho, jak naši předkové dokázali žít udržitelně a přežít úsporně? Neměli bychom si těchto „zapomenutých“ a „ubohých“ lokalit vážit, udržovat je a chránit? Uchovat příštím generacím?

Jak budou vypadat města za 20, nebo za 50 let? Probíhající změny klimatu nevyhnutelně mění podobu krajinu. Nedostatek vody a extrémní výkyvy počasí zasahují přírodu, ale jejich důsledky pocítí zejména obyvatelé velkých městských aglomerací. Rozsáhlé betonové plochy, sítě dálnic, dlažby městských novotvarů jako je například „smart city“ za Masarykovým nádražím, či u nákladového nádraží Žižkov se v létě stávají  horkými ostrovy, kde stoupají teploty k 50 stupňúm. Nájemníci luxusních interiérů jsou vysokých teplot ušetřeni, za cenu klimatizace. Taková architektura a zástavba přispívá ke zhoršení klimatické krize a nelítostně tlačí stoupající křivku ekologické degradace prostředí i našich životů. Praha – stejně jako další světová města – se stále potýká se znečištěným ovzduším, nadměrným automobilismem, překračováním hlukových limitů. Metropolitní plán situaci, zdá se, spíš zhoršuje, než aby ji z dlouhodobé perspektivy řešil: další zelené plochy a parky umožní developerům a investorům zastavět. Bude možné kácet další stromy podél komunikací, a „revitalizovat“ poslední zbytky vesnických lokalit okolo Prahy a přestavět je na rezidenční čtvrti. Totéž platí pro „VRÚ Bohdalec – Slatiny“.

Za Spolek pro ochranu chudé architektury Petr Stibral, Miloš Vojtěchovský, červen 2022

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky